2022-03-29Wytyczne do izolacji fundamentów w budynku niepodpiwniczonym

WYTYCZNE DO IZOLACJI FUNDAMENTÓW W BUDYNKU NIEPODPIWNICZONYM

 

W przypadku budynków niepodpiwniczonych musimy pamiętać o tym iż hydroizolujemy zarówno zewnętrzny jak i wewnętrzny obrys fundamentów.

Z uwagi na to iż po zewnętrznym obrysie prowadzimy również prace ocieplające stosujemy tylko masy wodorozcieńczalne (nie działają zanikająco na styropian).

Izolując wewnętrzny  obrys możemy zastosować preparaty rozpuszczalnikowe.

Prace przygotowawcze.

W zależności od rodzaju cech podłoża przeprowadza się prace przygotowawcze. Prace te służą temu aby zamknąć wszelkie pory w podłożu, a poprzez to zapobiec tworzeniu pęcherzy w warstwie izolacji, jak i w celu skutecznego uszczelnienia wszelkich pęknięć, spoin, narożników wewnętrznych i zewnętrznych.

Podłoże musi być stabilne, czyste, wolne od powłok antyadhezyjnych. Należy zbić wystające resztki zaprawy, krawędzie odsadzki fundamentowej należy oczyścić z gruzu i ziemi. Raki i wgłębienia większe niż 5 mm powinny być wypełnione zaprawą. Mur powinien być równy pełnospoinowy. Przy murze pełno spoinowym nie jest potrzebna warstwa tynku wyrównawczego, poza sytuacją, gdy mamy do czynienia z wodą pod ciśnieniem lub zalegającą wodą opadową (izolacja przeciwwodna). Wtedy należy wykonać cementowy tynk wyrównawczy. Krawędzie zewnętrzne należy sfazować (zukosować) zaś wewnętrzne odpowiednio zaokrąglić wykonując fasety (wyokrąglenia) z zaprawy PCC lub zaprawy z dodatkiem uplastyczniacza. Zapraw na bazie cementowej nie aplikujemy na materiały bitumiczne w tym papy zgrzewalne. Na podłożach bitumicznych fasetę o promieniu 2 cm wykonujemy  z masy bitumicznej- IZOCHEM WMA 2K. Do tworzenia wyobleń najlepiej nadaje się kielnia
w kształcie „kociego języczka”.

Obrys zewnętrzny.

Aby uzyskać umocnienie podłoża, zmniejszenie jego nasiąkliwości oraz zapewnić lepszą przyczepność izolacji do podłoża (mostek sczepny) zaleca się gruntowanie. Podłoże należy zagruntować rozcieńczonym wodą IZOCHEM DYSPERBIT bit +, w proporcji 1:1 do 1:2 (w zależności od chłonności podłoża). Masę aplikować pędzlem lub szczotką dekarską.

W przypadku podłoży małonasiąkliwych (np. „beton wodoszczelny”) zaleca się gruntowanie preparatem  IZOCHEM WGA.

Jeśli mamy do czynienia z dobrymi warunkami wodno-gruntowymi właściwą hydroizolację możemy wykonać z preparatu IZOCHEM WLS lub  IZOCHEM DYSPERBIT bit +. Sucha pozostałość (grubość) izolacji musi wynosić min.
1 mm (zużycie 1,5 kg/m2).

Dobre warunki wodno-gruntowe maja miejsce wtedy gdy grunt przepuszczalny (k > 10-4 m/s) ma dostateczną głębokość pod podstawą fundamentów, oraz materiał, którym zasypywany jest wykop posiada dobrą przepuszczalność, np. piasek, żwir. oraz jeśli mamy do czynienia jedynie z wodą powierzchniową lub przesączająca się w formie kropli (opadową).

Woda musi mieć możliwość przesączania się do naturalnego poziomu wód gruntowych. Wodę infiltracyjną, w przypadku podłoża słabo przepuszczalnego, można odprowadzić, stosując odpowiednio wydajne drenaże.

W każdym innym przypadku właściwą warstwę hydroizolacyjną wykonujemy
z masy bitumicznej grubopowłokowej typu PMBC (KMB) - IZOCHEM WMA (jednoskładnikowa zbrojona mikrowłóknam) lub IZOCHEM WMA 2K (dwuskładnikowa).

Masy PMBC (KMB) mogą być jedno- lub dwuskładnikowe. Dwuskładnikowe składają się ze składnika bitumicznego (czasami z wypełnieniem polistyrenowym i/lub zbrojone mikrowłóknami) oraz składnika sypkiego, który sprawia iż wiązanie mas odbywa się nie tylko fizycznie (przez odparowanie wody) ale również hydraulicznie. Dzięki temu masa szybciej wiąże (szczególnie ważne
w głębokich, słabo wentylowanych wykopach), szybciej jest też odporna na deszcz.

Masy KMB aplikuje się metodą szpachlowania lub natryskowo na wszystkie stosowane do wznoszenia fundamentów oraz murów piwnicznych mineralne odpowiednio przygotowane materiały budowlane.

Po przeschnięciu zagruntowanej powierzchni nakładamy właściwą izolację metoda szpachlowania na grubość zależną od typu izolacji. Zaleca się nakładać jednorazowo warstwę nie grubszą niż 2 mm. W przypadku hydroizolacji przeciwwilgociowej wystarczy grubość 2mm suchej pozostałości (zużycie ok.
3 kg/m2).

 Żeby zapobiec tworzeniu się pęcherzy na powierzchniach nierównych, o dużych porach, potrzebne jest szpachlowanie wypełniające (drapane). Szpachlowanie drapane zalecane jest także przy wykonywaniu robót podczas wysokich temperatur przy wilgotnym podłożu. Szpachla wypełniająca musi wyschnąć, zanim można będzie rozpocząć następny etap pracy.

W zależności od obciążenia wodą należy dobrać odpowiednią grubość warstwy izolacyjnej (szczegóły w kartach technicznych wyrobów).

 

W pierwszej kolejności uszczelnia się punkty przyłączenia, tj. miejsca styku ściany zewnętrznej z fundamentem, przejścia rur, studzienki, świetliki, dylatacje. Szczególną uwagę należy zwrócić na to, by powierzchnie kątów wewnętrznych
i zewnętrznych były dokładnie pokryte masą. Następnie izoluje się powierzchnie ścian. Podczas przerw w pracy powłoka musi być pocieniona „do zera” i nie powinna kończyć się w narożach.

Hydroizolację wyciągamy na min. 30 cm powyżej poziomu terenu.

Aby uniknąć uszkodzeń hydroizolacji nie należy używać do zasypywania wykopu gruzu, gliny lub gruboziarnistego żwiru. Zalecana jest ochrona systemu izolacyjnego np. płytami termoizolacyjnymi, folią PE, włókniną.

Po zakończeniu prac uszczelniających i przeschnięciu warstwy hydroizolacji IZOCHEM WMA lub WMA 2K, twarde płyty ocieplające (EPS 200 lub XPS) przykleja się przy pomocy IZOCHEM WLS  lub  IZOCHEM WLK. Preparat rozmieszcza się aplikując równomiernie 10-12 placków wielkości dłoni na odwrotnej stronie płyty  o powierzchni 0,5 m2.  Następnie, po odczekaniu ok. 15-20 min (w zależności od warunków temperaturowych odpowiednio dłużej lub krócej) płyty ruchem kolistym docisnąć do podłoża. Nie zamykać szczelnie przestrzeni pomiędzy styropianem i ścianą fundamentową. W przypadku zagrożenia deszczem zabezpieczyć szczelinę między styropianem, a ścianą fundamentową przed przedostaniem się do niej wody opadowej do momentu całkowitego związania kleju.

 

Obrys wewnętrzny (możemy wykonać jak wyżej lub alternatywnie)

Jako warstwę gruntującą w systemie bitumicznym rozpuszczlanikowym należy użyć IZOCHEM RGB lub IZOCHEM RGB express- asfaltowo-żywiczny roztwór gruntujący (zużycie 0,3 l/m2), który posiada doskonałe właściwości penetrujące w głąb porów izolowanych powierzchni. Powłoka gruntująca wiąże drobny pył oraz stanowi gwarancję uzyskania podłoża o jednakowej chłonności na całej powierzchni. Zaleca się nakładanie gruntu na suche powierzchnie oraz wykonywanie prac w temperaturach dodatnich. Dokładnie wymieszaną masę nakłada się szczotka dekarską lub pędzlem z twardym włosiem wcierając
w podłoże.

po odczekaniu ok. 6 godzin do wyschnięcia preparatu gruntującego można przystąpić do aplikacji właściwej warstwy hydroizolacyjnej z masy asfaltowej -IZOCHEM RDK. Preparat aplikujemy przy pomocy ławkowca z twardym włosiem jednokrotnie lub dwukrotnie (zużycie ok. 0,5-0,7 kg/m2/ warstwę).
W tym wypadku hydroizolację wyciągamy do górnego poziomu betonu podkładowego (zwanego chudym).

 

autor M.K.

 

2021-07-27Izochem WMA 2K - dwuskładnikowa masa do hydroizolacji fundamentów

Izochem WMA 2K - dwuskładnikowa masa do hydroizolacja przeciwwilgociowej i przeciwwodnej fundamentów, posadzek w piwnicach i garażach, w każdych warunkach wodno-gruntowych,  tworzy barierę antyradonową, ma szybki czas schnięcia (odporność na deszcz po ok. 5 godz.), służy jednocześnie do przyklejania płyt EPS i XPS (bezpieczna w kontakcie ze styropianem)

2020-09-08Zmywacz do plam olejowych Izochem ZP

Zmywacz, czyścik do plam olejowych na kostce brukowej i betonie

2019-11-05Zapraszamy na szkolenie dotyczące izolacji pomieszczeń mokrych, balkonów i tarasów produktami marki Izochem (14.11.2019, godzina 7:00)

2019-08-29Paraqua na 9. Letniej Akademii Budowlanej